Polityka prywatności i Polityka Cookies

§1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Języków i Rozwoju WOW Katarzyna Kaczmarek z siedziba w Bukowcu (gm. Nowosolna), ul. Głowna 22, NIP: 726-248-60-36, REGON: 101264525, zwane dalej Administratorem lub WOW.

§2

Podstawa prawna

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
  2. konieczność wykonania umów zawieranych w Sklepie Internetowym na rzecz Pani/Pana
  3. art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez WOW lub przez stronę trzecią, realizowane w związku z funkcjonalnością Sklepu i działalnością marketingową WOW

§3

Zakres i cel zbierania i przetwarzania danych

 1. Administrator może prowadzić operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
  1. imię i nazwisko
  2. adres zamieszkania
  3. numer telefonu kontaktowego
  4. adres e-mail
 2. Odwiedzając strony internetowe w domenie wowcentrum.pl zbierane są dane informatyczne dotyczące Pani/Pana wizyty, w szczególności:
  1. adres IP komputera
  2. rodzaj/typ przeglądarki
  3. rodzaj systemu operacyjnego
 3. Pani/Pana dane mogą być zbierane w celu:
  1. rejestracji na darmowe webinaria organizowane przez WOW
  2. realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane do Administratora oraz w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie Pani/Pana przed lub w związku z zawarciem umowy,
  3. przedstawiania Pani/Panu oferty marketingowej telefonicznie lub poprzez e-mail, w szczególności informowania o kursach językowych oraz bezpłatnych i płatnych warsztatach organizowanych lub współorganizowanych przez WOW (jeśli została wyrażona na to zgoda),
  4. przesyłania Pani/Panu droga elektroniczna newsletteru z informacjami o zapisach na kursy językowe oraz organizowanych przez WOW wydarzeniach (w tym bezpłatnych warsztatach i festynach), a także promocjach, ofertach rabatowych i innych informacji o charakterze marketingowym (jeśli została wyrażona na to zgoda),
  5. objęcia Pani/Pana badaniem satysfakcji klienta na drodze ankiety udostępnianej droga elektroniczna lub papierowa (jeśli została wyrażona na to zgoda).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, oprócz ADO, mogą być:
  1. upoważnieni pracownicy WOW, 
  2. biuro rachunkowe obsługujące WOW
  3. kancelaria prawna obsługująca WOW, 
  4. firmy zapewniające obsługę informatyczną Sklepu Internetowego 
 5. W przypadku korzystania przez Panią/Pana ze Sklepu Internetowego działającego w domenie wowcentrum.pl WOW oświadcza, że powierza przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz WOW lub bezpośrednio Kupującego usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze sklepu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, na podstawie umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone dostawcom lub firmom kurierskim realizującym na rzecz Kupującego usługę dostawy Produktu, firmie PayPro S.A. oraz PayU S.A. dostawcom usługi przelewów elektronicznych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

§4

Dobrowolność podania danych osobowych

 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z WOW, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z WOW. Nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwia zawarcie i realizacje umowy oraz prowadzenie Pani/Pana obsługi. W pozostałym zakresie podanie danych ma charakter dobrowolny.

§5

Profilowanie danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowanie, do czego wykorzystywane są:
  1. Pani/Pana działania na stronach internetowych w domenie wowcentrum.pl (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), 
  2. dane socjo-demograficzne (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania).
 2. Celem profilowania danych osobowych jest dostosowanie informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

§6

Pliki „cookies”

 1. WOW wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z Pani/Pana korzystaniem ze stron internetowych w domenie wowcentrum.pl. Pliki typu „cookies” to dane informatyczne zapisywane są one przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego. Wykorzystanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na Pani/Pana urządzeniach końcowych.
 2. Pliki „cookies” nie uszkadzają Pani/Pana urządzenia oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 3. Może Pani/Pan samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies” określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do Pani/Pana urządzenia.
 4. Może Pan/Pani w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Modyfikacja lub usunięcie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych w domenie wowcentrum.pl.

§7

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w §3 ust. 2.  tj:
  1. w zakresie realizacji zawartej z WOW umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń w zakresie przetwarzania danych realizowanego wyłącznie w oparciu o Pani/Pana zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Pani/Pana zadanie,
  2. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów WOW stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

§8

Prawa osoby, której dane osobowe zostają przetwarzane

 1. Przysługuje Pani/Pan prawo do zadania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych.
 2. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 6 ust 1 lit f).
 3. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzielona zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy.

§9

Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. WOW oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania Pani/Pana danych osobowych przez osoby nieuprawnione, dlatego zaleca stosowanie środków informatycznych i technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności WOW zaleca stosowanie programu antywirusowego. 
 2. ADO oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Pani/Panu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z witryny i w tym celu:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  2. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności danych osobowych
 3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ lub potencjalnie wpływające na bezpieczeństwo danych osobowych należy zgłaszać WOW na adres: sekretariat@wowcentrum.pl

§10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
Your Bag
Shop cart Your Bag is Empty