Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Kaczmarek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Języków i Rozwoju WOW Katarzyna Kaczmarek z siedzibą w (92-701) Bukowcu (gm. Nowosolna) przy ul. Głównej 22, NIP: 7262486036 za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego w domenie www.mindful-english.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§1

Definicje

 1. Regulamin – niniejsza treść dostępna pod adresem www.mindful-english.pl
 2. Kupujący – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną), na rzecz którego Sprzedawca może świadczyć usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedający – Katarzyna Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Języków i Rozwoju WOW Katarzyna Kaczmarek z siedzibą w (92-701) Bukowcu (gm. Nowosolna) przy ul. Głównej 22, NIP: 7262486032.
 5. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa w domenie mindful-english.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy
 6. Konto Klienta – indywidualny  dla każdego Kupującego profil w formie podstrony Sklepu Internetowego, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po wcześniejszym dokonaniu przez Kupującego Rejestracji w Sklepie Internetowym i wyrażeniu przez Niego chęci utworzenia profilu 
 7. Login – adres e-mail Kupującego, podany przy Rejestracji, służący do identyfikacji Kupującego w Sklepie Internetowym 
 8. Hasło – indywidualnie ustalony przez Kupującego podczas rejestracji w Sklepie Internetowym ciąg znaków alfanumerycznych służący do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym (nadawany w przypadku wyrażenia przez Kupującego chęci utworzenia Konta Klienta)
 9. Kurs online – opracowane przez Sprzedającego, odpłatne szkolenie z zakresu nauki języków obcych
 10. Karta Produktu – indywidualna dla każdej pozycji asortymentu Sklepu Internetowego podstrona, na której Sprzedający zamieszcza opis oferowanego asortymentu oraz wskazuje język w jakim opracowana została dana pozycja asortymentu; w przypadku nagrań i webinarów na żywo Sprzedający wskazuje przybliżony czas trwania.
 11. Webinar – opracowane przez Sprzedającego, odpłatne nagranie wykładu/szkolenia online z zakresu nauki języków obcych
 12. Webinar na żywo – opracowany przez Sprzedającego odpłatny wykład online z zakresu nauki języków obcych prowadzony „na żywo” w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem dedykowanej platformy webinaryjnej.
 13. E-Bilet – link oraz indywidualnie wygenerowane dla Kupującego hasło dostępu do platformy webinaryjnej, na której będzie prowadzony Webinar na żywo. 
 14. Publikacja elektroniczna – opracowany przez Sprzedającego, odpłatny materiał służący do nauki języków obcych oferowany w postaci elektronicznej.
 15. Treść cyfrowa – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, na nośniku niematerialnym (np. publikacje elektroniczne, pliki graficzne, prezentacje, e-booki, audiobooki, webinary, kursy online)
 16. Produkt – dobro materialne (istniejące fizycznie) oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym. Na karcie produktu Sprzedający wskazuje treść
 17. Cena – cena jaką Kupujący jest zobowiązany uiścić za Produkt i/lub Treść Cyfrową prezentowaną w Sklepie Internetowym 
 18. Koszyk – specyfikacja zawierająca wybrane przez Kupującego pozycje asortymentu, umożliwiająca Kupującemu złożenie oferty zawarcia Umowy ze Sprzedającym
 19. Zamówienie – złożona przez Kupującego oferta 
 20. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu
 21. Dostawca – oznacza firmę kurierską za pośrednictwem której Sprzedający dokonuje Dostawy Towarów fizycznych.
 22. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na zasadach określonych w Regulamin

§2

Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów, Treści cyfrowych tj. Webinarów, Kursów online, Publikacji elektronicznych oraz E-Biletów uprawniających Kupującego do udziału w Webinarze na żywo zawierając z Kupującym umowę na odległość na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego uzależnione jest od spełnienia po stronie Kupującego co najmniej następujących wymagań technicznych :
  1. posiadanie urządzenia komputerowego z systemem operacyjnym (np. Windows, Mac OS, itp.) lub urządzenia mobilnego umożliwiającego przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, smartfon, tablet, itp.)
  2. posiadanie dostępu do Internetu
  3. zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki Internetowej (np. Chrome, Edge, Opera, Mozilla Firefox, itp.) obsługującej dokumenty HTML oraz z umożliwiającej akceptację plików „cookies”; przeglądarka winna być zaktualizowana do najnowszej wersji
  4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Prawidłowe korzystanie z treści cyfrowych uzależnione jest od spełnienia po stronie Kupującego co najmniej wymagań technicznych wymienionych w ust. 2 pkt a., b. c.. oraz:
  1. zainstalowania przeglądarki plików .pdf (np. Adobe Acrobat Reader)
  2. zainstalowania odtwarzacza plików video (np. Windows Media Player)
  3. zainstalowania pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office).
  4. posiadania głośników wbudowanych lub zewnętrznych 
 4. W celu zapewnienia prawidłowego udziału w Webinarze na żywo Kupujący winien posiadać dostęp do Internetu oraz skorzystać z urządzenia komputerowego o następujących parametrach minimalnych rekomendowanych przez dostawcę usługi – Clickmeeting:
  1. procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  2. 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
 5. Urządzenie komputerowe powinno posiadać zainstalowane następujące oprogramowanie:
 6. oficjalną wersję jednego z wymienionych systemów: Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 7. oficjalną wersję  jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera zaktualizowaną do najnowszej wersji
 8. Minimalne parametry łącza internetowego umożliwiające Kupującemu udział w Webinarze na żywo wynoszą: prędkość pobierania 3,0 Mbps.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność urządzenia komputerowego Kupującego z platformą Clickmeeting oraz spowodowany powyższym brak możliwości udziału w Webinarze na żywo. Aktualne wytyczne techniczne dostawcy usługi znajduja się na pod adresem: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/faq/jakie-sa-wymagania-sprzetowe-oraz-oprogramowania-dotyczace-organizowania-wydarzen-na-platformie-clickmeeting/
 10. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie pod numerem: 790 401 500 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@wowcentrum.pl.
 11. Koszt połączenia telefonicznego ze Sprzedającym wynika z taryfy opłat operatora telekomunikacyjnego, z którego oferty korzysta Kupujący.
 12. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania oferty zawarcia Umowy.

§3

Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej należą do Sprzedającego (o ile nie zaznaczono inaczej), a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Produkty oraz Treści cyfrowe, które zostaną udostępnione Kupującemu w ramach Umowy stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przeznaczone są do jego osobistego użytku. 
 3. W odniesieniu do Produktów i Treści cyfrowych, o których mowa w ust. 2. Kupującemu nie przysługuje prawo do:
  1. wprowadzania ich do obrotu,
  2. modyfikowania, 
  3. dystrybuowania, 
  4. rozpowszechniania
  5. udostępniania osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych
  6. udzielania licencji na ich wykorzystanie
 4. Produkty i Treści cyfrowe, które zostaną udostępnione Kupującemu w ramach Umowy, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie na własny użytek osobisty z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. 
 5. Przeniesienie własności egzemplarza Produktu lub Treści cyfrowej na Kupującego nie powoduje przeniesienia na Kupującego autorskich praw majątkowych do materiałów.

§4

Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Katarzyna Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Języków i Rozwoju WOW Katarzyna Kaczmarek z siedzibą w (92-701) Bukowcu (gm. Nowosolna) przy ul. Głównej 22, NIP: 7262486032.
 2. Sprzedający korzysta z mechanizmu plików “cookies”. Podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są one przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Wykorzystanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących. Pliki „cookies” nie uszkadzają urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupujących ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający informuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego zaleca Kupującym stosowanie środków informatycznych i technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Sprzedający zaleca stosowanie programu antywirusowego. 
 4. Sprzedający nigdy nie wysyła do Kupującego wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej (SMS) z prośbą o podanie Hasła do Konta Klienta lub innych danych wrażliwych (np. numeru karty debetowej/kredytowej). 
 5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.mindful-english.pl

§5

Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane utworzenie przez Kupującego Konta Klienta.
 3. Kupujący może wyrazić chęć utworzenia Konta Klienta. Konto Klienta zakładane jest poprzez wpisanie we wskazanym na Stronie Internetowej Sklepu formularzu adresu e-mail Kupującego. Hasło do konta zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazane w ww. formularzu. Po zalogowaniu się do Konta Klienta Kupujący może dowolnie modyfikować Hasło oraz uzupełniać swoje dane. Na Koncie Klienta przechowywana jest historia Zamówień, z możliwością pobrania zakupionych treści cyfrowych.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej oraz spełnienie wymagań technicznych określonych w §2 ust. 2 i 3.
 5. W przypadku zakupu E-Biletu dopuszcza się sprzedaż z wykorzystaniem platform usługodawców zewnętrznych (np. Clickmeeting, Getresponse). Kupujący powinien zapoznać się z widniejącą na karcie produktu na Stronie Sklepu Internetowego tematyką oraz terminem (tj. datą i godziną) webinaru. Dostęp do webinaru jest możliwy tylko „na żywo”, w czasie rzeczywistym.
 6. Kupujący składa Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. W tym celu należy:
  1. Zapoznać się z asortymentem prezentowanym na Stronie Sklepu Internetowego.
  2. Dodać wybrany Produkt, Webinar, Bilet na Webinar na żywo, Kurs online i/lub Publikację elektroniczną do Koszyka poprzez zadeklarowanie ilości, a następnie kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”. Przycisk ten jest dostępny na indywidualnej karcie Produktu, Webinaru, Kursu online lub Publikacji elektronicznej na Stronie Internetowej Sklepu. Krok ten można powtarzać wielokrotnie dla asortymentu dostępnego w Sklepie Internetowym. 
  3. Po skompletowaniu Koszyka Kupujący przechodzi do podsumowania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „PRZEJDŹ DO KASY” dostępnego na karcie Koszyka. Kupujący zapoznaje się z pełną specyfikacją Koszyka.
  4. Kupujący uzupełnia formularz „Dane płatności” niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
  5. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest Produkt konieczne jest również wskazanie adresu dostawy oraz wybór formy dostawy. 
  6. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest Treść Cyfrowa, Webinar i/lub Kurs online konieczne jest wyrażenie przez Kupującego zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu prawem przewidzianego na odstąpienie od umowy (szczegółowe zasady zostały opisane w  §9 ust. 2.)
  7. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Kupujący jest informowany o łącznej cenie zamówienia, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową (np. kosztach dostawy). 
  8. Każdorazowo przed potwierdzeniem zamówienia Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
  9. Kupujący potwierdza akceptację warunków Umowy i dokonanie złożenia oferty zakupu przez naciśnięcie na Stronie Internetowej Sklepu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. 
  10. Kupujący zostaje przeniesiony do strony wybranego operatora systemu: Przelewy24 lub PayU gdzie dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.
 7. Zamówienie uważa się za złożone jeżeli dane podane w formularzu umożliwiają prawidłową identyfikację Kupującego oraz zamówienia.
 8. Złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer umożliwiający jego identyfikację.
 9. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w formularzu zamówienia.
 10. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie otrzymania elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

§6

Ceny, sposoby płatności

 1. Informacje o cenach są dostępne na karcie każdej z pozycji asortymentu (Produktu, Kursu online, Webinaru, Publikacji elektronicznej, E-Biletu).
 2. Wszystkie podane na Stronie Sklepu Internetowego ceny są cenami brutto. W przypadku Produktów Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które wskazane będą podczas finalizacji zamówienia.
 3. W ramach Sklepu Internetowego dostępna jest opcja płatności elektronicznej. Operatorem płatności elektronicznych na Stornie Internetowej Sklepu jest system Przelewy24 lub PayU. Wybór operatora płatności należy do Kupującego jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do narzucenia operatora płatności z przyczyn technologicznych.
 4. System Przelewy24 / PayU umożliwia dokonanie płatności:
  1. przelewem online
  2. BLIKiem
  3. kartą płatniczą.
 5. Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawia fakturę VAT obejmującą zakupione pozycje z asortymentu Sklepu Internetowego. Faktura VAT zostaje wysłana w formie elektronicznej (plik w formacie .pdf) na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w formularzu zamówienia.

§7

Realizacja zamówienia, dostawa

 1. Sprzedający realizuje złożone zamówienie:
  1. w przypadku Produktu mającego postać fizyczną w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego
  2. w przypadku Treści cyfrowej niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych (jeżeli została wyrażona zgoda na rozpoczęcie świadczenia przed upływem czasu przewidzianego na odstąpienie od umowy, patrz §9 Regulaminu).
  3. w przypadku zakupu dostępu do Webinaru na żywo niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego (jeżeli została wyrażona zgoda na rozpoczęcie świadczenia przed upływem czasu przewidzianego na odstąpienie od umowy, patrz §9 Regulaminu).
  4. w przypadku zakupu E-Biletu realizowanego za pomocą platformy Clickmeeting lub GetResponse niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego
 2. W przypadku braku możliwości terminowego zrealizowania zamówienia Sprzedający poinformuje o zaistniałym fakcie Kupującego poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Kupujący może nie zaakceptować nowego terminu realizacji zamówienia i skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku Produktu Sprzedający dostarcza zamówiony Produkt poprzez przewoźnika świadczącego usługi kurierskie na terenie Polski. Koszty dostawy podane są w Koszyku, przed złożeniem zamówienia. Termin dostawy za pośrednictwem Kuriera wynosi 3 (słownie: trzy) dni robocze. Sprzedający realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki dostarczonej podczas Dostawy przez pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy w obecności pracownika firmy Kurierskiej spisać protokół szkody, który będzie podstawą do złożenia reklamacji. 
 5. W przypadku Treści cyfrowej Sprzedający dostarcza zamówioną Publikację elektroniczną, Webinar lub Kurs poprzez wiadomość elektroniczną, wysyłaną na wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej. W zależności od zakupionego asortymentu wiadomość ta zawiera:
  1. w przypadku Publikacji elektronicznej plik do pobrania (format pliku PDF) po pobraniu, którego Kupujący otrzymuje bezpośrednio dostęp do zamówionej treści cyfrowej
  2. w przypadku Webinaru lub Kursu instrukcję z danymi dostępowymi (tj. link i hasło) do zakupionej treści cyfrowej.
 6. W przypadku zakupu e-biletu dostępu do Webinaru na żywo Sprzedający lub dostawca usługi realizujący zamówienie w imieniu Sprzedającego (firma Clickmeeting lub GetResponse) dostarcza indywidualnie wygenerowany link oraz indywidualnie wygenerowane dla Kupującego hasło umożliwiające udział w Webinarze na żywo w przygotowanym pokoju webinarowym. 
 7. Sprzedający nie świadczy usługi gwarancji.

§8

Reklamacje oraz pozasądowe dochodzenie roszczeń

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkt / Treść cyfrową wolny od wad fizycznych i prawnych. 
 2. Jeżeli Produkt / Treść cyfrowa posiada wadę Kupujący może złożyć reklamację, której podstawą prawną jest Rękojmia (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego)
 3. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany Produkt / Treść cyfrową, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego dostarczenia.
 4. W czasie, o którym mowa w ust. 3. Sprzedający nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to z przepisów.
 5. Składając reklamację z tytułu rękojmi Kupujący może zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany Produktu na nowy;
  2. naprawy Produktu lub Treści cyfrowej;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 6. Wybór żądania należy do Kupującego.
 7. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia żądania wynikającego z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady  w dowolnej formie.  Sprzedający rekomenduje pisemne złożenie reklamacji. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Konsument może przekazać sprzedawcy bezpośrednio złożone bądź drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sekretariat@wowcentrum.pl bądź pisemnie na adres: Centrum Języków i Rozwoju WOW Katarzyna Kaczmarek, ul. Główna 22, 92-701 Bukowiec (gm. Nowosolna)
 8. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i poinformuje Kupującego o jej rozpatrzeniu. Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się przez Kupującego ze stanowiskiem Sprzedającego. 
 9. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. przysługuje Mu prawo do:
  1. zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  2. zwrócenia się do organizacji konsumenckiej, której statutowym działaniem jest ochrona konsumentów
  3. zwrócenia się do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej 
 10. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 524/2013 z dn. 21.05.2013 r. oraz dyrektywy 2009/22/WE Rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sprzedającym wynikającym z internetowej umowy sprzedaży jest możliwe poprzez platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§9

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest Produkt (w postaci fizycznej). Czas na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia wejścia w posiadanie (otrzymania) Produktu przez Kupującego.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Treść cyfrowa, niezapisana na nośniku materialnym, gdy świadczenie rozpoczęło się za Jego wyraźną zgodą przed upływem terminu prawem przewidzianego na odstąpienie.  Wyrażenie zgody i dostarczenie przez Sprzedającego Treści cyfrowej jest równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia i utratą przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Podstawa prawna: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku gdy przedmiotem Umowy zawartej na odległość jest E-Bilet zawierający link i hasło dostępu do Webinaru na żywo Kupującemu przysługuje prawdo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania maila, o którym mowa w §7 ust. 6, jednak nie później niż 12 godzin zegarowych przed rozpoczęciem Webinaru na żywo. 
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1. oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone bądź drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sekretariat@wowcentrum.pl bądź pisemnie na adres: Centrum Języków i Rozwoju WOW Katarzyna Kaczmarek, ul. Główna 22, 92-701 Bukowiec (gm. Nowosolna)
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone bądź drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sekretariat@wowcentrum.pl.
 6. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1. wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpienia przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu.
 7. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3. wystarczy odesłanie oświadczenia odstąpienia nie później niż 2 godziny zegarowe przed rozpoczęciem Webinaru na żywo.
 8. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza odstąpienia od umowy poprzez wiadomość elektroniczną na adres mailowy podany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 10. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Sprzedający dokonuje zwrotu płatności (tj. ceny produktu i kosztu dostarczenia wg najtańszego, zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedającego) przy użyciu takiego samego sposobu płatności, z jakiego skorzystał Konsument.
 11. Termin zwrotu płatności wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego Produktu, którego dotyczy odstąpienie. 
 12. Koszt zwrotu (dostarczenia Produktu do Sprzedającego) pokrywa Konsument.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Składając ofertę zawarcia umowy sprzedaży Kupujący oświadcza, że zapoznał się z  Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku gdy Kupujący nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Stronami Umowy, będą One dążyły w pierwszej kolejności do ugodowego ich rozstrzygnięcia, a w przypadku, gdyby okazało się to niemożliwe, wszelkie spory wynikające Umowy sprzedaży rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2023 r.
Your Bag
Shop cart Your Bag is Empty